Att stärka och utveckla arbetet med rättighetsperspektivet

HBTQ_red

På Svenska missionsrådet har vi under flera års tid stärkt och utvecklat vårt arbete med rättighetsperspektivet i vårt utvecklingssamarbete. Som ett nästa steg i detta gör vi under 2016/2017 en särskild satsning att stärka vår kunskap och verksamhet utifrån ett ickediskrimineringsperspektiv med ett särskilt fokus på HBTQ+-personers rättigheter.

Vi ser ett behov av att hos SMR internt och hos våra medlemsorganisationer stärka kunskaperna kring HBTQ+ generellt om tillämpning av det internationella skyddet för de mänskliga rättigheterna vad gäller sexuell läggning och könsidentitet och hur vi i vårt Sida-finansierade utvecklingssamarbete kan bli bättre på att se och stärka denna och andra utsatta och diskriminerade grupper. En del av arbetet är att se, lära och utmanas av de organisationer som arbetat länge med frågorna, en annan att erbjuda mötesplatser där vi lär oss om dem tillsammans. I detta nummer av medlemsbrevet får vi höra två röster från våra medlemsorganisationer som speglar detta och hoppas att det ska inspirera er i arbetet framåt. Reflektionerna skrevs efter SMR:s seminarium och samtalseftermiddag för medlemsorganisationer på temat ”antidiskriminering och HBTQ+” den 22 maj.

Om du är nyfiken på att veta mer om satsningen, kontakta Lisa Minnhagen.

Vikten av att få höra till

Måndagen den 22 maj var vi ett trettiotal nyfikna deltagare på SMR:s seminarium om diskriminering och HBTQ.

Säkert var det fler än jag som ställt sig frågande till att SMR tar ett sådant initiativ, men jag lät nyfikenheten vinna över skepsisen och kastade mig in i en mycket intressant eftermiddag. Jag kan inte säga att jag kände mig som fisken i vattnet hela tiden, utan kippade rätt ofta efter andan när HBTQ-språket och kampen mot de heteronormativa väderkvarnarna staplades på varandra. Men jag blev ändå glatt överraskad av den chosefrihet och ödmjukhet som eftermiddagens föredragshållare utstrålande. Mycket av det hon delade med sig av var, likt mycket kunskap och klokhet, sådant som man, när man hör det tänker att ”ja, just så är det ju!”, trots att man aldrig lyckats formulera det själv tidigare. Bilden av att få vara fisk och vikten av att få höra till någonstans var ett exempel på just detta.

Vid seminariets inledning påpekades att detta inte var avsett att vara en teologisk diskussion, utan en samling med andra perspektiv. Och som sådant var det både en lovvärd ansats och ett lyckat försök. De teologiska frågorna hölls i stort sett utanför. Men i längden går det naturligtvis inte att isolera frågor om diskriminering och HBTQ från teologiska perspektiv, i synnerhet inte i en gemenskap som SMR.

Kanske kunde ett sådant teologiskt samtal utgå från hur vi resonerar om normkritik mot bakgrund av att de flesta av SMR:s medlemsorganisationer har en helig skrift, Bibeln, som utgångspunkt och grund för hela sin identitet och verksamhet. Den grunden är knappast förhandlingsbar eller föremål för omdefiniering, även om tolkningar och tillämpningar av den uppenbarligen kan se ganska olika ut.

Som det nu var blev det en trevlig eftermiddag med intressanta samtal, men där elefanten i rummet aldrig riktigt berördes.

/Erik Johansson, EFS

KFUM Sverige vågar stå upp för allas lika värde

I början av året antog styrelsen för YMCA:s världsförbund ett ställningstagande om anti-diskriminering som KFUM Sverige drev under tre års tid. Men kampen är inte över än.

Att våga stå upp för HBTQ+ personers mänskliga rättigheter har länge varit en känslig fråga för YMCA:s världsförbund. Då det i rörelsen ingår länder med helt skilda kontexter, från liberala Holland till Nigeria där homosexuella handlingar kan leda till dödsstraff.

–  När generalsekreteraren för YMCA:s världsförbund fick reda på vår motion så flög han direkt till Stockholm för att träffa oss. Han var orolig att rörelsen kan splittras, säger Emma Eklund, vice ordförande KFUM Sverige.

Startskottet för processen var när KFUM:s lokalförening Gimle/Bromma motionerade om att KFUM Sverige skulle lobba för HBTQ-personers rättigheter globalt. Det var under riksombudsmötet 2013. En svensk arbetsgrupp bildades och ärmarna kavlades upp.

– Det var lärorikt, frustrerande och viktigt. Vi hade två val – att gå emot vår egen rörelse eller gå emot världsrörelsen, berättar Emma Eklund, vice ordförande KFUM Sverige.

Efter många diskussioner med företrädare runtom i världen och hemma i Sverige så landade man i en motion om att en internationell arbetsgrupp skulle bildas för att bereda frågan. Motionen antogs på YMCA:s världsförbunds rådsmöte i Colorado 2014 men beslutet var inte enhälligt.

Sedan arbetsgruppen landade i, under ledning av GS för YMCA:s världsförbund, en bredare formulering om ”inkludering av alla”, jämfört med ett ursprungligt uppdrag med fokus på just HBTQ+. Gruppen träffades flera gånger och arbetade fram ett ställningstagande om att  KFUM-rörelsen är öppen för alla oavsett fysiska förmågor, ålder, kultur, etnicitet, genus, religion, sexuell läggning och socioekonomisk bakgrund.

Styrelsen för världsförbundet har ställt sig bakom ställningstagandet. Nu det är upp till varje land att ställa sig bakom det eller inte. – Även om inte alla länder kan skriva under ställningstagandet så kan de i alla fall börja prata om det. Så vi är tacksamma till Sverige för ert arbete, säger Peter Posner, ordförande för YMCA:s världsförbund.

Nästa steg är att arbetsgruppen ska utveckla modeller och metoder för att skapa trygga mötesplatser lokalt.

/Jana Frolen, KFUM Sverige

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *