Kvinnor i Bangladesh, foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Ansökningsprocessen

Info om ansökningsprocessen

SMR:s medlemsorganisationer enbart, förutom de som är berörda av andra ramavtal med Sida, kan söka Sidabidrag genom SMR.

SMR förmedlar för närvarande bidrag till informations-, öst-, syd- (inklusive värdehöjande) och praktikantinsatser. De olika anslagen styrs av olika mål och regler vilket framgår av sidorna här under Att söka bidrag.

Ansökan till SMR kan göras antingen i projekt- eller programform. Ett projekt är en ansökan för en enskild insats med ett specifikt mål. Ett program är ett antal projekt med ett gemensamt mål. När det gäller en ansökan i programform ska ni alltid diskutera med oss på SMR för att tillsammans med oss komma fram till upplägg och format för ansökan och rapportering. Både projekt- och programansökningar kan ha en utbetalningsplan för ett till tre år.

Ansökningstider

Ansökningar för informations-, syd- och östinsatser med planerad start nästkommande budgetår lämnas in till SMR senast den 31 maj.

Ansökningar för praktikantinsatser lämnas till SMR senast den 31 maj.

Ansökningar för värdehöjande insatser lämnas till SMR löpande under året.

Information om hur ansökningar lämnas in skickas till ansvariga på medlemsorganisationerna i god tid före varje ansökningsdatum.

Ansöknings- och beslutsprocessen

SMR bereder ansökningar i enlighet med gällande regler och kriterier för respektive anslag. Vid behov sker en dialog med sökande organisation kring kompletteringar eller omarbetningar.

SMR skriver ett underlag för beslut om varje insats. Beslut fattas av utvecklingsutskottet som tillsätts av SMRs styrelse och består av representanter från medlemsorganisationerna. Utskottet fattar beslut om bidraget och dess storlek utifrån målen för de olika bidragen. Utskottet kan godkänna, avslå eller föreslå att bordlägga en ansökan för att ge den sökande medlemsorganisationen möjlighet att komplettera eller arbeta om sin ansökan. Här finns mer information om utskottets roll och funktion.

Om ni får avslag på er ansökan kan ni begära en omprövning senast 30 dagar efter det att beslutet har meddelats. En begäran om omprövning ska innehålla en tydlig motivering. Den ska också innehålla fakta som inte tidigare har kommit fram eller som ni tycker att SMR har missuppfattat när er ansökan bedömdes.

Slutgiltigt besked om godkännande lämnas efter det att medel beviljats av Sida. Se vidare nedan.

SMR:s ansökan och rapportering till Sida

SMR ansöker om medel från Sida för en period på tre år. Därefter kommer ett mellanår, och sedan börjar en ny treårsperiod. SMR lämnar sin ansökan till Sida i mitten av oktober året innan en ny period. Besked från Sida lämnas normalt i slutet av december och vidarebefordras därefter till medlemsorganisationerna.

SMR lämnar varje år i maj en rapport till Sida för utvecklingssamarbetet. Efter avslutad treårsperiod avrapporteras hela perioden i en mer omfattande rapport.

Läs våra senaste ansökningar och rapporter på sidan Att söka bidrag.

EU-bidrag

Det finns flera olika typer av EU-bidrag som svenska enskilda organisationer kan söka för utvecklingssamarbete och informationsarbete. SMR:s kansli kan tyvärr inte ge råd eller information om EU-ansökningar. Vi hänvisar i stället SMR:s medlemmar till CONCORD Sverige.

CONCORD Sveriges uppgift är att vara en samlingspunkt för svenska organisationer när det gäller utvecklings- och biståndsfrågor inom EU. På CONCORD Sveriges hemsida finns information om att ansöka om bidrag.

Rådgivare för EU-finansiering är Magnus Falklöf, 08-648 99 44, 0702-52 99 42, och Jessica Janrell, 08-648 99 22.

Om SMR:s medlemsorganisationer har fått bidrag från EU, kan ni genom SMR söka kompletteringsbidrag från Sida. Hur ansökan ska se ut och hur det går till att söka beslutar SMR från gång till gång efter samråd med medlemsorganisationen.

Om SMR eller en medlemsorganisation får finansiering för utvecklingssamarbete eller kommunikationsverksamhet genom EU, kan Sida ge bidrag för en del av projektbudgeten. Sida kan ge bidrag för den del som får finansieras av en myndighet i en medlemsstat.

Efter att EU har meddelat beslut om bidrag, kan SMR alltså skicka en ansökan till Sida om kompletterande bidrag. Sida stöder den bedömning EU har gjort och de mallar för ansökan och rapportering som EU använder. Sida gör enbart en övergripande bedömning om insatsen ryms inom deras EU-anslagspost. Sida kan därefter ge ett tilläggsbidrag.

Skapad: March 23, 2012 9:37
Senast uppdaterad: June 13, 2016 14:22