Kvinnor i Bangladesh, foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Utvecklingsinsatser styrande dokument

UD- och Sidadokument

Bidragsförmedlingen till utvecklingsinsatser i syd och öst (inklusive värdehöjande insatser) styrs av följande UD- och Sidadokument:

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Riktlinjer för ramorganisationer inom anslaget till civila samhället (2017)

SMR:s instruktion för bidrag till utvecklingsinsatser

SMR styr i sin tur genom våra instruktioner för bidrag till utvecklingsinsatser som beskriver SMRs syn på utvecklingssamarbete, kriterier som styr bidragsförmedlingen och regler för bidraget.

Inledning

SMRs syn på utvecklingssamarbete

Kriterier som styr bidragsförmedlingen

SMR:s programmål och resultatmodell

Styrande för bidragsförmedlingen är även de mål och den resultatmodell som SMR tagit fram i ansökan till Sida. Läs mer i gälllande ansökan till Sida för perioden 2016.

Årsansökan syd och öst 2016

Policyer

SMR har utvecklat policyer kring centrala frågor som miljö, jämställdhet, hiv, utvärdering och antikorruption.

Policy för rättighetsperspektivet

Hiv- och aidspolicy

Antikorruptionspolicy

Policy för jämställdhet

Riskhanteringspolicy

Policy för klimat och miljö

Bilaga till policyn för klimat och miljö

Utvärderingspolicy

Särskilda riktlinjer

Det finns även särskilda riktlinjer för olika insatstyper och ämnesområden, som till exempel för personal i utvecklingssamarbetet, värdehöjande insatser, resiliens och mikrofinansinsatser. Dessa dokument styr också bidragsförmedlingen.

Riktlinjer för särkild resilienssatning

Riktlinjer för mikrofinans

Riktlinjer för personal

Riktlinjer för värdehöjande insatser

Skapad: March 25, 2013 17:26
Senast uppdaterad: September 1, 2017 15:07