I väntan på fiskarna, Moçambique. Foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Utvecklingssyn

SMR tror att utvecklingssamarbete bäst sker utifrån en stabil grund och en tydlig identitet. Det är värdegrunden som inspirerar och vägleder oss när vi försöker förstå hur utveckling sker och vad vår roll är i arbetet för en försonad och rättvis värld.

Utveckling — vare sig det handlar om samhällen, organisationer eller enskilda individer — är en ständigt pågående process. Överallt pågår denna förändring, också då ingen utomstående individ eller organisation ingriper och påverkar utvecklingen genom projekt och aktiviteter.

Alla utvecklingsinsatser är därför ingrepp i redan pågående utvecklingsprocesser, vilket gör det väldigt viktigt att förstå det sammanhang som en insats kommer in i. Det är också viktigt att se att utvecklingen aldrig är linjär och att den därför är svår att förutsäga och styra.

Fattigdom och utsatthet är de huvudproblem som vi vill åtgärda genom utveckling. Detta berör hela samhällen och människors livssituation i sin helhet, både inre och yttre aspekter. På samma sätt handlar utveckling om hela människan och hela det samhälle som hon lever i.

Drivkraften för varaktig förändring kommer alltid inifrån. Därför kräver god utveckling att människor får ett värde och en mening med sin tillvaro, rättigheter och möjlighet att påverka sina liv. Tillit och förtroende är också centralt för god utveckling, vilket pekar på vikten av goda relationer som en av utvecklingens grundförutsättningar.

Utvecklings- och kommunikationsinsatser är aldrig neutrala. Tvärtom så är alla insatser som syftar till förändring färgade av underliggande värderingar. Ofta finns dessa värderingar med på ett omedvetet sätt i planering och verkställande av kommunikations- och utvecklingsinsatser.

Det kan skapa problem, inte minst i mötet med samhällen, organisationer eller individer som helt eller delvis utgår från andra värderingar. Mot denna bakgrund menar vi att det är mycket viktigt att vara medveten om vilken värdegrund det egna utvecklingssamarbetet bygger på.

Utifrån denna syn formas vår verksamhet för ökad kapacitet och kvalitet i medlemsorganisationernas utvecklingssamarbete.

Rättighetsperspektiv

Det utvecklingssamarbete som SMR stödjer och är en del av genomsyras av ett rättighetsperspektiv. Det innebär att alla utvecklings- och kommunikationsinsatser formas utifrån de utsatta människors perspektiv vars livsvillkor en insats avser att förändra. Principen om att inte diskriminera är vägledande och en viktig del i insatserna är att påverka och utkräva ansvar av stat, myndigheter och andra relevanta aktörer.

Skapad: August 19, 2011 14:48
Senast uppdaterad: April 17, 2015 10:40