Om oss

Vår vision är att Guds rike gestaltas i världen

Detta innebär en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer, där människor kan påverka sin egen situation och där Guds skapelse förvaltas med ansvar inför kommande generationer.

Vilka vi är
En paraplyorganisation för hållbar utveckling

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och utvecklingsorganisationer. Vi har en lång historia av internationella relationer och arbetar för hållbar utveckling, rättvisa, demokrati och försoning.

Mission betyder att vara sänd, att ha ett uppdrag, att vara en del av Guds goda plan för hela världen. Vårt övergripande uppdrag är att verka för hållbar utveckling och rättvisa på alla nivåer utifrån ett helhetsperspektiv där individer, civilsamhällsorganisationer och andra samhällsaktörer bidrar till förändring. Målet är en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer.

Vad vi gör
Vad vi gör samspelar med vilka vi är

Som ekumenisk paraplyorganisation med ett brett nätverk av internationella relationer, ramavtal med Sida och ambitiösa mål för hållbar utveckling, rättvisa, demokrati och försoning handlar vår roll om att skapa goda förutsättningar för det arbete våra medlemmar utför och att vara en gemensam mötesplats och samlande röst.

För perioden 2017-2021 har vi en ny strategisk verksamhetsinriktning där vi arbetar inom sju verksamhetsområden. Vårt rättighetsbaserade utvecklingssamarbete fokuserar på de mest utsatta och vi främjar ett mångfacetterat, aktivt och demokratiskt civilsamhälle.

Vårt humanitära arbete bidrar till att rädda liv och stärka lokalsamhällens motståndskraft mot framtida katastrofer.

Vi har en särskild roll att sprida kunskap om religionens roll och påverkan på samhällsutvecklingen och att vara en aktiv röst i samtalet om vad mission innebär idag.

Vi har särskild kompetens inom religions- och övertygelsefrihet som en mänsklig rättighet. Vi vet att denna rättighet är central för att bygga toleranta och demokratiska samhällen både globalt och i Sverige.

Med kapacitetsutveckling och kvalitetssäkring, kommunikation & påverkansarbete, samt teologisk reflektion, vill vara till nytta för medlemmarna och deras samarbetspartner i syd.

Genom allt detta vill vi också bidra till arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med visionen om en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer.

Förändringsteori
Tre faktorer som interagerar

Vår förändringsteori utgår från att samhälle, organisation och individ är tre faktorer som interagerar och påverkar varandra (se figur).

Organisationer

För oss, som själva är en organisation med många medlemmar, är organisationer i det civila samhället den naturliga och strategiska ingången i allt vårt arbete.

Genom organisationernas folkbildning och mobilisering, får individer som lever i fattigdom kunskap om sina rättigheter och en ökad förmåga att själva förändra sin situation.

Organisationerna ger dem en plattform för påverkan och stärker deras röst i samhället.

Eftersom en stor del av organisationerna inom vårt nätverk har en trosbaserad identitet, utgör religion, trosuppfattning och annan övertygelse viktiga faktorer som påverkar människors känsla av värdighet, deras attityder och värderingar samt deras drivkraft i förändringsprocesser.

Individ

Vi vill se en värld där människor kan påverka sin egen situation, befriade från fattigdom och förtryckande strukturer.

Utgångspunkten för detta är att varje individ är skapad till Guds avbild. Hennes människovärde är därför givet av Gud och okränkbart. Varje individ omfattas av de mänskliga rättigheterna som är universella och tillkommer alla människor utan åtskillnad. Individer kan enskilt och tillsammans utkräva sina rättigheter från stat och samhälle och genom engagemang och delaktighet bidra till att organisationer får en starkare legitimitet som förändringsaktörer.

Samhälle

Samhällsaktörer har som skyldighetsbärare ansvar för att minska fattigdomen och skapa förutsättningar för rättvisa, jämställda och hållbara samhällen där de mänskliga rättigheterna uppfylls och individer kan påverka och förändra sina liv. De behöver också skapa en gynnsam miljö för organisationer i civilsamhället att verka så att de genom organisering och engagemang kan bidra till demokrati, fred och mångfald.

Klagomålshantering
Det är viktigt att kunna framföra klagomål

Om du upplevt att vi inte respekterar samarbets- eller projektavtal, om du upplevt att vår personal agerat på felaktigt sätt och eller inte följt organisationens uppförandekod kan du framföra klagomål till oss här.

All information om hur det går till hittar du i dokumenten Svenska missionsrådets uppförandekod samt Riktlinjer för klagomålshantering och visselblåsning.

Vill du framföra ett klagomål fyller du i och skickar in formuläret nedan. Du kan vara anonym, men då har vi inte möjlighet att ge dig någon direkt återkoppling. Din klagomålsrapport tas emot av den person inom vår organisation som ansvarar för klagomål och antikorruption. Ditt klagomål hanteras sedan enligt vår handlingsplan för hantering av avvikelser och klagomål samt korruptionsmisstankar.

 

Styrelsen
Det här är vår styrelse som valdes på årsmötet i maj 2018

Mattias Ingeson, ordförande

Anna-Maria Jonsson, Eva Nordenstam von Delwig, Gerard Willemsen, Henrik Alberius, Jenny Svanberg, Johan Hasselgren, Ove Gustafsson och Yusuf Aydin är ordinarie ledamöter.

    

   

Ersättare är Lotta Sjöström Becker. Marcus Svedman (bild saknas) och Mikael Joumé.

 

Bli medlemsorganisation
Bli medlemsorganisation och få ett sammanhang

Ett medlemskap hos oss syftar till att göra er organisation starkare genom att bli en del av ett större sammanhang.

Vi tycker att det är viktigt att vi som organisationer hittar en gemensam plattform genom samtal innan ni ansöker om medlemskap. Att bli medlem kan därför innebära en längre process. Det är vår styrelse som förbereder ansökningar som slutgiltigt beslutas vid Svenska missionsrådets årsmöte.

Är er organisation intresserad av medlemskap i Svenska missionsrådet, ska ni kontakta vår generalsekreterare Anders Malmstigen.

För att bli medlem i Svenska missionsrådet måste följande kriterier uppfyllas:

  • Ni ställer er bakom vår värdegrund och verksamhet.
  • Er organisation har ett demokratiskt förhållningssätt, en folklig förankring och en dokumenterad internationell samverkan sedan minst fem år.
  • Er organisation är svensk.
  • Ni bör aktivt engagera er i vårt arbete, vilket innebär att delta i mötesplatser, ingå i nätverk, utskott och styrelse.
  • Ni ser vikten av att följa de särskilda villkor som finns för vidareförmedling när det är relevant.
  • Ni betalar medlemsavgift.